Prinsipp og utforming for Vågen

Området Vågen er fascinerende med tanke på all historien som ligger i ­området, og der en virkelig kan se hvordan Kristiansund har utviklet seg opp igjennom historien. En mulighet for å formidle dette videre, samt lage en ny forbindelse i Kristiansund og å binde byen tettere sammen, kan denne havnepromenaden være et unikt alternativ. Samt skape nye møteplasser og spennende arenaer både for Kristiansunds innbyggere og tilreisende turister. Vågen skal ut­vikles til en unik havnepromenade med et rikt og varierende tilbud av ­historie, ­kultur, aktiviteter og møteplasser med nærhet til havet.

Tekst og bilder: Gruppe 3. Se navn nederst.

Dagens situasjon

1

Dagens aktiviteteter i Vågen spenner fra museum til aktiv industri. Det finnes idag alt fra historiske Smia restaurant til Nordmøre Museums bygg ved Mellemværftet, et skipsverft anlagt i 1856 som fortsatt er i aktivitet. Innerst i Vågen finnes et kaffebrenneri tilknyttet Nordmøre museum.

Til øst i Vågen finnes historiske industribygg som Jonas Eriksen og Kristiansunds Mekaniske der det fortsatt er stor aktivitet.
Videre utover har du Naustkroken med en blanding av industri og boliger før enn kommer til Småbåtlaget sitt hus. Småtbåtlaget har fem småbåthavner i Vågen.
Fra Likvoren til Milnbrygga der Klippfiskmuseet ligger, er det mest autentiske kystmiljøet Kristiansund har igjen, med bygg som Strandhuset, Woldbrygga og Hjelkrembrygga. Alle disse byggene tilhører Nordmøre museum.


Historie

2

I hele Vågen er det en rekke SEFRAK-­bygg. SEFRAK er en base over eldre bygg og andre kulturminner. Disse ­byggene er med på å vise Kristiansunds rike ­kysthistorie fra verftsbygging og klippfiske, dette gjør Vågen til et veldig spesielt kulturhistoriskområde i Kristiansund.

Nordmøre museum har flere museumsbygg i dette området, ved siden av eksisterende industri som Kristiansunds mekaniske. Hele Vågen er og registrert i NB-registret til Riksantikvaren, Nasjonale kulturhistoriske bymiljøer.

Vågen er et området av nasjonal ­interesse. Dette fordi Vågen har et ­samlet kulturminnemiljø med vidt ­spekter av enkeltminner knyttet til kystkultur fra 17- og 18-hundretallet. ­Området har nasjonal interesse både samlet sett og når det gjelder flere av de enkelte ­kulturminnene.


Eiendom

3

Eiendomsforholdene viser at det er mange eiendommer i Vågen. Det ­grønne på kartet viser de private eiendommene mens det gule illustrerer de kommunale eiendommene.
Kristiansund kommune har en del eiendom på vestre siden av Vågen samt innerst i Vågen. Mens det på østre siden er mest privat, unntaket er opp mot Gomalandet gravsted og mellom Milnbrygga og Hjelkrembrygga.


Tilgjengelighet

4

Det er god tilgjenglighet til vannet på strekningen fra Smia til Øvre Vågen. Her er det tre småbåtshavner, med ­lukket adgang til bryggen, men for­øvrig er tilgjengligheten meget god.
Et lager hindrer tilgjengligheten til ­havnen langs Devoldsholmen. Fra Øvre Vågen til klippfiskmuseet er tilgjengeligheten oppdelt i flere lange strekninger der det er svært dårlig tilgjengelighet til vannet. Kristiansund Mekaniske er det største hindret for tilgjenglighet på denne siden av Vågen.

Utifra analysene kan følgende oppsummering om Vågen bli gitt:

 • Etterspørselen etter båtplasser i Vågen er stor og Småbåtlaget ­ønsker seg flere plasser
 • Kollektivdekningen er dårlig i dette området, en busslinje i ­Freiveien
 • Terrenget er ganske så bratt, og det er mest sol på østre side
 • Aktiviteten er flerfoldig i Vågen da alt ifra museumsvirksomhet, næring, småbåthavner, boliger gjør seg gjeldende
 • Det historiske aspektet ved Vågen er meget spesielt da meste­parten av husene rundt om i Vågen er SEFRAK-registrert og ­Nordmøre museum har tilknyttelse til flere av bygningsmiljøene rundt om i Vågen
 • Tilgjengeligheten til vann er idag bedre på vestre side av Vågen
 • Ettermiddagsolen er mest optimal på østsiden

Avstander

5

Avstanden fra Smia restaurant til Klippfiskmuseet ved Milnbrygga er på ca. 1,7 kilometer ved å følge veien. Ved en forbindelse knyttet enda nærmere til ­vannet kan nok avstanden bli enda ­kortere og fungere fint for ferdsel ­enten til fots eller på sykkel. Både til søndagsturer og til og fra jobb.

Ved å tilrette­legge for varierende elementer langs ruten vil avstandene kunne virke kortere og mer attraksjoner strekning å bruke også til hverdag.


Terreng

6
Vågen ligger innerst i en vik i Kristian­sund med Kirkelandet og Gomalandet ruvende rundt seg der terrengforskjellene er markante. Over viser en enkel illustrasjon hvor i Vågen det er relativt flatt ved de markerte blå områdene.

7


Smia

8

Dagens situasjon

Området rundt Smia idag er grått og preget av mye parkering, i Fosnagata 35 drives det fôrproduksjon. Ellers er det aktivitet fra Småtbåtlaget og deres båthavn her. Det er ingen muligheter å bevege seg ved havnen frem til Devoldholmen da dette er stengt av idag mellom Fosnagata og Hollendergata og det er her idag næringsbygg.

Framtidig situasjon

Promenaden vil sammenkobles til sentrum ved Devoldholmen og grøntdraget som er planlagt her. Samt skape en forbindelse ved koblingen Fosnagata og Kranaveien. Nedenfor Smia restaurant skal det skapes en park som ligger ved havnepromenaden. Her må bygget i Fosnagata 35 fjernes for å få realisert dette. Arealet for parkering blir noe redusert og disse plassene blir prioritert for brukere av småbåthavnen.

Ellers vil området inneha et gjør-det-selv sykkelverksted samt sykkelpark med terrengvoller med fast dekke som appelerer til flerbruk. Deler av parkens arealer er satt av til lekeplass. Arealet kan transformeres til barnehage ved behov.

Det vil bli oppført privatboliger med innkjøring fra Fosnagata med og mulig tilknytning til Hollendergata. Utformingen av disse boligene må sees i sammenheng med utviklingen ved Devoldholmen der det her blir en gradvis nedtoning av høyde og skala jo nærmere enn kommer den gamle trehusbebyggelsen i Fosnagata. Muligheten for en utvidelse av Smia og uteservering må og sees på i denne sammenheng.

13


Mellemverftet

10

Dagens situasjon

Området ved Mellemverftet er lite organisert og det er lite opplysninger på at dette er et museumsområdet med tanke på skilting og informasjon. Ellers er dekket dårlig. Finnes en tilkobling til Kranaveien ved en trapp opp bak museumsbyggene.

Framtidig situasjon

Ved havnepromenadens tilkobling til Mellemverftet vil selve promenaden bli smalere grunnet de historiske byggene og båtene i dette området. Det vil her bli en oppgradering av uteområdene samt med informasjon og skilt vedrørende de historiske elementene her. Samt sitteplasser og se på muligheten ved å starte en cafè i samarbeid med museumsvirksomheten og Levende Vågen som er en viktig aktør ved Mellemverftet og er en praktisk-mestringsorientert læringsarena der ungdommer fra Kristiansund mellom 13-20 år målgruppen.

Kristiansund kommune er eier av Levende Vågen.

11


Våghalsen

12

Dagens situasjon

Området innerst i Vågen er idag ganske tomt, det er en stor grå plass brukt til noe parkering. På vestre side er det en liten skatepark, mens på den østre siden finnes et kaffebrenneri/cafè på sommertid. Det er et større lager/ næringsbygg her som det er knyttet lite aktivitet til idag og det er her Kranaveien og Freiveien møtes.

Framtidig situasjon

Fra mellomverftet og til innerst i Vågen vil havnepromenaden gå, det vil her bli tilrettelagt for båtaktivitet for Småbåtlaget med tanke på båtpussing, boning og div kort lagring av småbåter på land. Det bør settes opp en heisekran med kapasitet for mindre båter slik at denne aktiviteten kan fortsette.

Innerst i Vågen vil det bli en arena tilrettelagt for aktivitet både vinter og sommer. Så derfor navnet Våghalsen. Dette er en videreføring av skateparken som allerede eksisterer idag, men at hele området blir transformert til en aktivitetspark med utetreningsapparater, parkour, skøytebane, buldrevegg, kanoutleie etc.

Det mest markante innslaget her vil være et vannspeil midt i området som om vinteren kan bli en offentlig skøytebane. Sommerstid kan vannspeilet benyttes til fjernstyrte båter eller plaskebasseng for de minste. Mulighetene for en helårsdrift av Kaffebrenneri er og ønskelig samt at næringsbygget bak kan bli brukt til fysisk aktivitet som klatring og bowling.

13


Studentenes kai

14

Dagens situasjon

Fra innerst i Vågen er tilgjengeligheten til vann betraktelig mye dårligere siden Freiveien går lengre opp i terrenget og aktivitetene ved vannet er tilknyttet aktiv næring idag. Det er Kristiansund Mekaniske som er den fremste aktøren her.

Framtidig situasjon

Promenaden skal kobles videre utover og forbi Jonas Eriksenbygget. Næringsbyggene som ligger videre bortover er programmert til å bli transformert til Høgskolesentret i Kristiansund og defor bør næringen flyttes ut av Vågen. Potensialet for å utvide næringsarealene er minimale grunnet arealkonflikter og kulturhistoriske verdier. Kristiansund Mekaniske ønsker å utvide sin drift. Dette vil legge grunnlaget for å muliggjøre en sammenhengende havnepromenade der Høgskolesentret bidrar til folkeliv.

Havnepromenaden vil her være tilknyttet dette området der uteområdene ved disse tidligere næringsbyggene vil fungere som skolenes uteareal. Tilknytning og adkomst til høyskolen skal skje igjennom bruk av buss, sykkel eller båt med tanke på tilgang ved gjestehavn som ligger utenfor her. Mulighetene for bygging av studentboliger og transformere eksisterende verkstedsbygninger til leiligheter.

15


Sjøbadet

27

Dagens situasjon

Dette området har idag aktivteter som småbåthavn og Småbåtlaget har sitt klubbhus her. Det er dessuten en del parkering i området. Lengre opp i Freiveien mot Rv. 70 er det og parkering tilknyttet Klippfiskmuseet på Milnbrygga og det historiske Gomalandet gravsted.

Framtidig situasjon

I dette området er det foreslått at det blir bygget et sjøbad samt et større parkdrag opp mot Gomalandet gravsted. En av grunnene til dette er de gode solforholdene. Her skal det tilrettelegges for lek, sitteplasser, grilling, servering og muligheter for sauna på vinteren.

Havnepromenaden vil gå forbi disse aktivtetene og videre frem til Milnbrygga. Det vil bli parkeringsmuligheter oppe ved gravlunden, mens det blir mer tilrettelagt for sykkelparkering nede ved selve sjøbadet. Dikselveien vil bli flyttet fra dagens trasé for å muliggjøre et parkdrag og en videre forbindelse opp til Rv. 70.

Parkdraget vil bygges opp i terrasser med blant annet ballastplanter og ta opp enkle strukturer fra den historiske gravplassen. Innenfor enkelte hager vil det bli bygget opp terrengformer som skaper forskjellige rom og sittemuligheter.

16


Milnbrygga

17

Dagens situasjon

Ved Milnbrygga ligger idag Klippfiskmuseet og mellom Sjøbadet og Milnbrygga ligger det flere historiske bygg tilknyttet Nordmøre museum. Adkomsten her skjer via Dikselveien, det er og et større tomt område her.

Framtidig situasjon

En ville fortsette havnepromenaden fra Sjøbadet og videre rundt Milnbrygga for å koble dette til stoppstedet for Sundbåten idag. Dette for å lage en helthetlig forbindelse igjennom hele Vågen tilknyttet vannet. Mulighetene vil og legge til rette for å teste ut midlertidige aktiviteter slik som bydyrking av grønnsaker her ved å engasjere barnehager/barneskole for å skape mer aktivitet øst i Vågen. Området som vil bli satt av til slik bruk vil være nord for Milnbrygga. Foregangsprosjekter som Majobo og The edible Stavanger East vil her fungere som inspirasjon. Et foregangsprosjekt på sjødyrking kunne og her utvikles. Samt se på muligheter for fiskeutleie, utsalg og servering.

18


Konseptplan

19

20


Konsept

Vågen skal utvikles til en unik havnepromenade med et rikt og varierende tilbud av historie, kultur, aktiviteter og m¿teplasser med nærhet til havet.

Konseptet har ligget til grunn for arbeidet med selve utformingsoppgaven i prosjektet, der man har en havnepromenade rundt hele Vågen med tilhørende areanaer rundt.

Selve prosjektområdet strekker seg fra Smia og frem til klippfiskmuseet. Og fokuset skal først og fremst ligge ved tilgjengelighet for syklende og gående. De overordnede målene for selve prosjektoppgaven og det tidligere utførte teamarbeidet har fungert som et bakteppe for det videre arbeidet.

Som vist i analysedelen i dette prosjektet peker Vågen seg ut på flere områder, her ved aktiviteten ved Småbåtaget, de historiske byggene knyttet til Nordmøre museum og selve kysthistorien som er en del av sjelen til Vågen. Utifra disse tankene satte man seg ned og fant ut at tilgjengeligheten ved disse kvalitetene og ikke minst det historiske kunne knyttes bedre sammen med aktiviteter, historie og sosiale møteplasser.

Dette ble grunnlaget for det videre arbeidet og tilgjengeligheten til vannet skulle bli styrket rundt Vågen. I første omgang så man for seg en større utvikling på vestre side av Vågen der tankene gikk til park, promenade og strand. Dette lå i nærheten av sentrum og kunne her bli en forlengelse av bysentrum.

Men både med hjelp av analysearbeidet og veiledninger med lærere fikk man øynene opp for den østre siden hadde sine sterke sider. Dette først og fremst med tanke på gode solforhold, kulturhistoriske verdier og at en kunne skape en sterkere tilknytning til Kirkelandet (Sentrum) og Gomalandet ved å skape aktivitet rundt hele Vågen. Dette kunne samtidig bli en forbindelse for syklende og gående.


Aktiviteter gjennom året

21

Aktiviteter som kan skje ved vinteren i Vågen er muligheter for skøytebane ved ­Våghalsen innerst i Vågen. Ved Sjøbadet blir det åpnet for bad og sauna i vinter­halvåret. Samt at museumet har åpent året rundt og innbyr til deres arrangementer ved deres virksomheter rundt om i Vågen. Ved høgskolen vil det være aktivitet hele året.

Aktiviteter vinter:

Museum, Båt, Sauna, Julemarked, Skøyter, Servering, Lek

22
Sommer

Ved aktiviteter ved sommeren er det mest fremtredende Sjøbadet og parkdraget som inviterer til bading, lek og moro. Ellers vil det ved Milnbrygga legge til rette for bydyrking samt utleiemuligheter av fiskeutstyr. Innerst i Vågen vil det være mer en aktivitetspark som innbyr til fysisk aktivitet. Museumene innbyr og til aktiviteter ved sine virksomheter.

Aktiviteter sommer:

Museum, Båt, Events, Bydyrking, Sjøbad, Volleyball, Park, Fiske, Servering, Lek


Agenda

Gjenbruk og sambruk

 • Promenaden vil være med på å reaktivisere museumsbyggene, samtidig med sambruk av maritim virksomhet.

Historisk og kulturelt mangfold

 • Promenaden vil være med og knytte de historiske ­båndene i Vågen tettere sammen. Og kan med ­dette forsterke den historiske forbindelsen og skape en ny forståelse av Kristiansund som by.

Kontakt med vann

 • Promenaden skal gi Kristiansunds innbyggere og alle ­andre en mulighet til å få nærhet til vannet fra ­promenaden.

Ferdsel og tilgjengelighet

 • Promenaden skal legge til rette for ferdsel av alle ­typer, fra mosjonister til mer avslappende søndagsturer ­igjennom hele året.

En del av byen

 • Skal fungere som et nytt og naturlig bindeledd i byen mellom Gomalandet og Kirkelandet.

Sammenhengende og gjenkjennbart

 • Utforming av promenaden skal være sammenhengende og lett lesbar utforming og med gjennkjennbare ­elementer rundt hele forbindelsen.

Møteplass

 • Promenaden vil skape møteplasser der en kan møtes for å oppleve natur, historie, lek og kultur, alt fra organiserte aktiviteter til spontane opplevelser igjennom hele året.

Holdbarhet

 • Promenaden skal utformes med gode materialer som tåler vær og vind.

Prinsipper for havnepromenaden

23

Havnepromenaden i Kristiansund skal det ta hensyn til historiske bygg og terreng. Det vil derfor være nødvendig å se på forkjellige løs­ninger. ­Havnepromenaden skal derfor ­variere i bredde og materiale. Havnepromenaden skal ha en generell bredde på 3 meter men kan variere fra 2 meter og opp til 5 meter på ­enkelte delstrekninger etter behov og plassmulig­heter.


Hvorfor havnepromenade

Det er flere grunner til at havnepromenaden ble det endelige valget:

 • Gi byen en ny forbindelse – her ved at syklende og ­gående kan få en nye og spennende innfartsåre inn til sentrum av ­Kristiansund.
 • Turisme – Havnepromenaden kan tiltrekke seg flere turister og bli en viktig del av markedsføringen av selve Kristiansund som by
 • Region – Bli en viktig markør for Kristiansund som by og ­region på Nordmøre sett i «konkurranse» med Molde og ­Ålesund
 • Folkehelse – En promenade som innbyr til diverse aktiviteter
 • Offentlig – Havnepromenaden og areanaene rundt skal og fungere som et lavterskeltilbud og en mindre kommersiell del av byen der alle kan delta.
 • Sosialt – Tilrettelegge for både spontane og mer planlagte aktiviteter. Promenaden kan fungere som et nytt sosialt knutepunkt i Kristiansund
 • Historie – Havnepromenaden binder selve Vågen tettere sammen og kan med dette skape en historisk ramme for å se hvordan utviklingen av Kristiansund som by ble til og dermed skape en spesiell arena der Kristiansunds innbyggere kan lære mer om sin egen by

24 25 26


Gruppe 3: Simen Lund Rauan, Karin Fred og Torgeir Fagersand
Print