Byutvikling i Kongsberg

Denne utstillingen viser arbeid gjort våren 2015, hvor oppdraget har vært å utforske muligheter og byutviklingsgrep i Kongsberg, med fokus på Vestsida og Hasbergtjerndalen. Utstillingen er todelt. Studenter fra NMBU har utforsket hvordan ulike byplangrep og landskapsgrep kan brukes for å løfte Vestsida som bydel, og styrke sammenhengene i byen. Dette arbeidet er utstilt i trappene og er organisert etter sentrale temaord. Parallelt med studentarbeidene har Kongsberg kommune bestilt en mulighetsstudie fra konsulentfirmaene COWI og alt. arkitekter for å belyse utviklingen av Hasbergtjerndalen. Utdrag fra dette arbeidet er utstilt på platået i andre etasje.

Våre gater og plasser

Riksantikvaren og Statens vegvesen startet samarbeidet om satsingen Våre gater og plasser for å markere hvilken betydning gater og plasser har for nasjonsbygging og samfunnsutvikling. Våre gater og plasser har som mål å bidra til en kvalitetsbevisst og miljøvennlig byutvikling med grunnlag i det enkelte steds historiske identitet. Målet er også å bidra til å utvikle byene som nasjonale og internasjonale reisemål med betydning for lokalt næringsliv. Tilrettelegging for både kollektivtrafikk, gående og syklende, med universell utforming som prinsipp, skal være integrert i denne utviklingen. Satsingen har et pågående samarbeid med Sør-Varanger, Kristiansund og Kongsberg kommune, og er høsten 2015 vertskap for denne utstillingen med fokus på Kongsberg.

Print