Parkliv

IIparken endrer byen rytme. Byboerne inviteres til å ligge på gresset, trene, leke, spise, hvile. Byens barn kan utforske verden sammen. Ingen parker er like, på samme måte som bebyggelse og gateløp, preges også parken av sin opprinnelse. Parkenes egenart forteller noe om byens historie. Her er noen innspill til hvordan gamle og nye parker kan bære sin historie videre i byens utvikling.

Tekst og bilder: Gruppe 1, 4 og 5. Se navn nederst.

2

3Her har vi valgt å utvide området ved «shared space»-krysset og trekke parken mer inn i dette byrommet. Vi ønsket å beholde dekket og granittelementene, og har fortsatt bruken av dette materialet i granittbenker. Dekket er også brukt på gangstien inn i parken og løses gradvis opp for å bygge opp under det mer dynamiske uttrykket i parken.

Granittelementene fungerer som bed, med et løvtre i midten og løk, vår- eller sommerblomster plantet rundt. Dette vil kreve en del vedlikehold, men utover dette er torget og resten av parken forholdsvis vedlikeholdsfri.

Det er plassert noen trampoliner i flukt med dekket, der barn og unge kan leke seg, som et spennende element i byrommet. På gressplenen bak granittbenkeraden er det plassert en skulptur som kan være både spennende å se på og å klatre på, et lekent element med flere funksjoner.

I bygget til venstre i bildet er det endret funksjon, der ønsker vi en restaurant/kafé som har uteservering på baksiden vendt ut mot elva. Man kan også gå rett til uteserveringen langs siden av bygget, der det er satt opp plantekasser som et gjerde.

Vi ønsket også mer vegetasjon i parken mot dette torget, for en sterkere forbindelse mellom disse. Det er gjort ved å plante rader med kirsebærtrær som har høy nok stamme til å se parken under krona, men som ikke ruver i krona. Det samme gjelder for løvtrærne i granittbedene.5


410

89

Noe av det som kom frem i analysen av områdene langs byaksen, var at det på strekket fra Nybrua og opp bakken ved kirkemuren på Vestsida var få funksjoner på gateplan. Det å både ha noe å se på mens man går, og at det er noe som kan tiltrekke folk vil kunne være med på å gjøre strekket mindre ensidig og mer interessant. Ved å legge til rette for aktivitet og bruk av parken vil dette kunne være et viktig bidrag for å trekke Nymoen og Vestsida mer sammen. Vi mener det vil være veldig positivt om man kan se og oppleve at det er aktivitet også på den andre siden. Ettersom sentrumsområdene til Vestsida ligger oppe på platået gjør denne avstanden at man mister kontakten med Nymoen, derfor vil området rundt Kølabånnparken være viktig for å få de to bydelene til å oppleves som samlet.

2021I parken foreslår vi å legge en skatepark og parkour-område for byens ungdom, og vinterstid kan man fortsette å ha skøytebane. For å gjøre parken mer tilgjengelig og som en mer integrert del av byaksen vil vi åpne opp og lage et inngangsparti fra enden av Nybrua. Illustrasjonen over til høyre viser hvordan en ny trapp og oppholdsarealer lagt i terrasser ned mot parken bidrar til dette. Ellers er det ønskelig at parken skal være et møtested, og mulig nedgradering av hovedveien langs elven i forbindelse med omleggingen av E134 vil redusere støy. Parken er utformet slik at den tåler større vannmengder som kan komme i forbindelse med flom, ved å bruke skateanlegget som flomvei.

196


17
Vi har delt inn elva med tilstøtende areal i forskjellige delområder. Hvert område har et eget konsept og en egen funksjon.

Sprinten

Konseptet er å lage et område som tilbyr tur- og treningsmuligheter

Spagaten

Konseptet er å lage en forbindelse over elva som ikke skaper barrierer på gateplan

Mynten

Konseptet er styrke strukturen i gatene og skape bedre tilgjengelighet til elva

Mosjonisten

Konseptet er å gå tur langs elven

Kunnskapsløypa

Konseptet er å gjøre kunnskapen tilgjengelig for befolkningen gjennom informasjonsskilt og lek

 

29

Aktivitetsparken

Konseptet er å lage en samlet arena for sosial aktivitet som har tilbud til alle aldersgrupper

Energimølla

Konseptet er å skape et urbant byrom med kultur- og utelivstilbud

Strømmen

Konseptet er å styrke eksisterende kvaliteter og gjøre det lettere å koble seg på Myntbrua

Gamle Gomsrud passasje

Konseptet er å styrke den visuelle kontakten med elva

11

Sprinten

Her tilrettelegges det for tur- og treningsmuligheter. Det plasseres forskjellige treningsapparater langs gangvegen. En tidtaker måler hastighet og tid på de som løper, og skilt viser lengder langs vegen, for eksempel 60-, 100- og 200-meter. Det opparbeides en separat sykkelveg. Det blir muligheter for å bade lengst nord i området.

Det er generelt gode solforhold i Kongsberg sentrum. Sola påvirkes av lokale terrengforskjeller og bebyggelse. Sprinten ligger nordøstvendt i en skråning, og får tidlig morgensol og blir tidlig skyggelagt.

Tiltak

• Opprettholde en naturlig vegetasjonskant langs elva
• Aktivisere strekningen
• Sette ut utendørs treningsapparater
• Lage egne «sprintsoner» med tidtaker
• Lage bred, sammenhengende sykkelveg langs hele strekningen

Konsekvens av endring

• Bedre folkehelse
• Mindre erosjon
• Avstanden oppfattes kortere
• Tilrettelegger for bading

1225

Konsept Sprinten

Trening

16

Mål

• Bevare og tilrettelegge for biologisk mangfold
• Korte ned opplevd avstand
• Bidra til å nå nasjonale og kommunale mål om bedret folkehelse
• Oppfordre til fysisk aktivitet

Aktivitetsparken

Her tilrettelegges det for forskjellige aktivitetsmuligheter. Sandvolleyball, fotball, basket, parkour og klatring er de mest fremtredende aktivitetene. Det blir også lagt opp til aktiviteter i mindre skala, som slåball, leking i lekeapparater og lignende.

Det blir et sosialt møtested for både store og små innbyggere i Kongsberg. Utemøbler plasseres for å gi brukerne hvilemuligheter og sosiale møteplasser i nærhet til de forskjellige aktivitetene.

Strømningene i elva er svakest i dette området, så her tilrettelegges det for ulike vannaktiviteter. Blant annet badebrygger, badstue og badefontene blir anlagt.

Det er generelt gode solforhold i Kongsberg sentrum. Sola påvirkes av lokale terrengforskjeller og bebyggelse. Aktivitetsparken ligger sørvestvendt, har flatt og åpent terreng og gode solforhold.

Tiltak

• Fjerne parkering
• Forbedre tilbudene som eksisterer i dag
• Legge til nye tilbud
• Plassere aktivitetene tett inntil hverandre
• Avsete tider til ulike aldersgrupper i skateparken
• Integrere tilskuerplasser
• Legge til rette for lagsport og individuell sport

Konsekvens av endring

• Samhold
• Felles møteplass spesielt for barn og unge i Kongsberg
• Oppfordre til fysisk aktivitet/bedre den fysiske aktiviteten

Konsept aktivitetsparken

7Samlet arena for sosial aktivitet

14

Konseptplan

•    Aktiviteter for mange
•    Samlet variert tilbud
•    Trygge bilfrie områder
•    Aktivisere barn og unge
•    Sosial møteplass
•    Utvide parken fra fotballbanen til Jernbanebrua
•    Integrere Kongsberg videregående skole i aktivitetsparken
•    Sammenhengende gang- og sykkelveg gjennom hele området
•    Opprettholde forbindelsen til Nymoen27

Mynten

Vegen gjøres om til en gate, og det tilrettelegges for sykkelfelt i vegbanen. En promenade vil gå langs elva. For å skape et sterkere gatepreg med aktive fasader skjer det en fortetting i området. I parken vil det være uteservering, og det legges til rette for lek og rekreasjon. Fasadene til museumsbygningene henvendte seg tidligere bort fra vegen. Når vegen gjøres om til gate vil bygningene henvende seg mer utover, og det vil være mulig å gå langs vegen. På den andre siden av gaten er det mulig å gå på flommuren. Det er satt av plasser til å se på kajakkpadlerne som padler ned elva. Ved glasskirken kan kajakkpadlerne komme seg opp fra og ned til elva via en bryggeløsning. Det blir mulig for fotgjengere å gå over Myntbrua.

Det er generelt gode solforhold i Kongsberg sentrum. Sola påvirkes av lokale terrengforskjeller og bebyggelse. Mynten ligger i en nordøstvendt skråning og har morgensol og blir tidlig skyggelagt ved parken ved Bergverksmuseet.28

Tiltak

• Rive bygg
• Fortette
• Endre gatesnitt til umedalsveien
-> sykkelfelt og fortau langs gaten.
• Lage elvepromenade
• Etablere et mer finmasket gang- og sykkelnett
• Opparbeide grøntområdene
• Gjøre om Thornesvei til Thornesgate, en bygate
• Legge om gatenettet
• Vegetere
• Utvikle en museumspark -> et sammenhengende parkdrag
• Etablere gangforbindelse over myntbrua
• Tilrettelegge for kajakksport
• Lage utsiktspunkt langs elva
• Lage gangmulighet langs elva

Konsekvens av endring

• Bedre folkehelse
• Mindre erosjon
• Avstanden oppfattes kortere
• Tilrettelegger for bading

13

26Konsept Mynten

Tilgjengelighet og styrket struktur

15

Mål

• Integrere Mynten i Vestsida.
• Bedre tilgjengeligheten til byrom og elva
• Omgjøre veg til gate
• Skape kortere avstand fra Vestsida til Nymoen.
• Minke avstanden mellom broforbindelser
• Bedre kvaliteten og aktivisere byrommene og grøntområdene


18


22

Hasbergparken er en urban park, som skal tilrettelegges for ulike aldersgrupper og inneholde ulike funksjoner. Det vil være et område for lek i en del av parken, med aktiviteter for barn i ulik alder. Lekeplassen og parken kan også være et utfluktssted for barnehagen og barn som bor i boligområdet ved siden av. Parken vil ha flere sitteplasser, et stinett og volleyballbane.

På tvers gjennom parken går Tjennsganga. Dette er den viktigste forbindelsen mellom bydelene i tilknytning til Hasbergtjerndalen. Den går over et nytt tjern midt i parken. Tjernet vil være med på å fremheve dalens historie, og gi brukere av parken et blikkfang, samtidig som det håndterer overvann. Tjennsganga forsterkes av en trerekke. I tjernet kan man forsøke å reintrodusere karpefisken karusse, som tidligere har funnet sted i dalen.

Vegetasjon i parken vil bestå av ulike typer parktrær i ulike størrelser og av ulike arter. Beplantningen er med på å danne rom, og dele opp en ganske stor park i mindre områder.

23

24


Gruppe 1: Tonje Indgul Hilmarsen, Hedda Noda Galteland, Pernille Steen Fjeldhus, Elise Rustad Fossnes og Victoria Høiby
Gruppe 4: Sofie Svingen, Anne Skammestein Aarebru, Ida Kristine Andresen Haug, Marte Hakavik Braarud og Kine Marie Bangsund
Gruppe 5: Charlotte Irjall Danielsen, Siri Hannestad, Karoline Kvaleberg og Hrönn Valdimarsdottir
Print