Byen og fjorden

Denne prosjekteringsoppgaven tar for seg bystrukturering og utvikling av Kirkenes’ sentrumskjerne i et tidsperspektiv på 50 år, og fokuserer spesielt på hvordan byen og fjorden kan knyttes sammen. I forbindelse med dette har vi avdekket og lokalisert flere utfordringer som Kirkenes står overfor.

Tekst og bilder: Gruppe 1. Se navn nederst.

Oppgaven er delt i to linker. For å lese del 1, trykk på forsiden:

kirkenes - gruppe 1 - forside - del 1

For å lese del 2, trykk på siden:

kirkenes - gruppe 1 - del 2

For det første er byen i sin hovedsak lite tilrettelagt for gående, syklende og “sparkende” og primært utformet på bilens premisser. Foruten å gå på bekostning av menneskelig utfoldelse i byen, bidrar bilkulturen til svekket folkehelse og økte klimagassutslipp. Bilen som fremkomstmiddel har muliggjort lav og utflytende arealutnyttelse. Dette er en trend man ønsker å snu nasjonalt, og nasjonal fortettingsstrategi ser derfor mot en tettere strukturert bykjerne som er bedre tilrettelagt for myke trafikanter.

For det andre er Kirkenes, både på grunn av dens beliggenhet og på grunn av Hurtigrutens reiserute, et mye besøkt turistmål. En relokalisering av hurtigrutekaia vil blåse nytt liv i bykjernen, og er dessuten en mye hyggeligere velkomst for tilreisende turister. En slik omstrukturering vil samtidig gjøre sjøfronten mer tilgjengelig for Kirkenes’ innbyggere.

For det tredje er befolkningstallet i Kirkenes, et tettsted som skal fungere som en by, ikke tilstrekkelig for at bylivets karaktér og funksjoner skal fungere optimalt. Det hjelper heller ikke Kirkenes at det er 5 km til to andre, store tettsteder – Bjørnevatn og Hesseng. Kommunen planlegger for en befolkningsvekst og Kirkenes har potensial til, og bør ta, en stor del av denne befolkningsøkningen. Dette krever likevel at det tilrettelegges for at en tilflytting kan skje – både rent praktisk ved at boligbehovet dekkes, men også ved at byen i seg selv er forlokkende.

Med utgangspunkt i disse utfordringene har vi formulert problemstillingen: “Hvordan skape et tryggere, mer tiltrekningskraftig og bedre tilgjengelig Kirkenes sentrum som tilrettelegger for økt tilhørighetsfølelse gjennom å styrke forbindelsen mellom byen og fjorden?”

Med utgangspunkt i kommunens egne mål og visjoner er det utviklet en byplan med tilhørende strategier.

Grepene er oppsummert i

  1. et nytt BYTUN
  2. en grønn ALLMENNING
  3. en ny BRYGGEGATE (som er en omstrukturering av
    E6 langs fjorden).

Sammen vil disse tre grepene oppfylle potensialet til forbindelsen mellom byen og fjorden.


Gruppe 1: Inger Beate Arnevik, Prathepa Kirubaharan, Ida Romslo, Signe Egeland Sanda, Tonje Cecilie Stordalen og Stine Svanemyr
Print