Fortettings­strategi for Kirkenes sentrum

Denne oppgaven tar for seg utviklingen av Kirkenes sentrum og ser på muligheter for fortetting av boliger og funksjoner i Kirkenes.Vi ser for oss at det er bedre å styre arealutviklingen mot en fortetting av sentrumsnære arealer til fordel for feltutbygging utenfor sentrumsområdet og mot Hesseng, dette for å forhindre en spredning av tilbud og funksjoner som blir en trussel mot aktiviteter og liv i sentrum. Ved å samle funksjoner og skape økt tetthet av boliger i sentrum ønsker vi å påvirke bylivet i en positiv retning.

Tekst og bilder: Gruppe 6. Se navn nederst.

For å lese oppgaven, trykk på forsiden:

kirkenes - gruppe 6 - forside

Vi har i første rekke planlagt for en befolkningsvekst på 3000 mennesker innen 2040. Vi har videre pekt på potensialet som ligger i fortetting i sentrumsnære områder, og sett at områdene rundt tåler en vekst på mellom 1000-2000 innbyggere. De samme menneskene som bosetter seg i byen har også behov for en arbeidsplass, og det vil i fremtiden være viktig å sikre sentrumsnære næringsarealer for et voksende arbeidsmarked.

Det oppstår naturlig mange interessekonflikter ved fortetting: hvilke bygg må ofres, hvor høy bebyggelse tåler området og hvilke grep må tas for at stedet ikke skal miste sin identitet? Det siste spørsmålet er kanskje det viktigste, nemlig å finne en balansegang mellom å ivareta stedets karakter samtidig som man ønsker å flytte 3000 nye innbyggere dit. I oppgaven har vi utarbeidet et forslag som vi mener fremdeles gjør Kirkenes til Kirkenes – litt høyt, litt lavt, litt mer koselig og samtidig litt mer organisert. Men fremst av alt en by hvor alle kan føle seg hjemme.


Gruppe 6: Hannah Øksendal, Anne Norveel Semb, Ingvild Fossheim, Berit Due Haugsdal, Ole Martin Jøraholmen.
Print