Gatebruksplan for Kirkenes

Utgangspunktet for denne oppgaven er Statens vegvesens forslag om 30-sone for hele gatenettet i Kirkenes nord for krysset mellom E6 og fv. 367. Vi har tolket oppgaven som en oppfordring til å utforske mulighetene for 30-sone i Kirkenes, og til å foreslå detaljutforming av hvordan eksisterende E6 gjennom Kirkenes sentrum kan transformeres fra vei til gate og bidra til en positiv sentrumsutvikling.

Tekst og bilder: Gruppe 4. Se navn nederst.

For å lese oppgaven, trykk på forsiden:

kirkenes - gruppe 4 - forside

Prosjektoppgaven inneholder en analyse og vurdering av eksisterende veinett i Kirkenes. Ulike konsepter for omfang av 30-sone og ulike alternativer for transformering av E6 fra vei til bygate presenteres og testes, samt flere andre tema. Avslutningsvis presenteres forslag til nye løsninger med forslag til endring av fartsgrenser, opprettelse av prinsipper for bygate, transformering fra vei til gågate med mer.

Vår anbefaling er at store deler av Kirkenes sentrum bør transformeres til fra vei til bygate med 30-sone, med unntak av to strekninger i utkanten av sentrum. E6 gjennom sentrum er valgt som transformasjonsstrekning.

Bygaten i Kirkenes er utformet på bakgrunn av prinsipper om at økt krav til oppmerksomhet fra bilistene reduserer hastigheten og dermed økes trafikksikkerheten og forholdene blir bedre for gående og syklende, som igjen bidrar til bedret folkehelse og mer liv i byen.


Gruppe 4: Annika Nordbye Rundberget, Bjørnar Lunder Bredvold, Ingeborg Faller, Marianne Midtlyng, Anniken Katrine Grorud.
Print