Havneruten

Denne oppgaven i emnet LAA325 – planlegging og utforming av gater og byrom er ment som et mulighetsstudie for hvordan sjøfronten i Kirkenes kan utvikles.

Tekst og bilder: Gruppe 2. Se navn nederst.

For å lese oppgaven, trykk på forsiden:

kirkenes - gruppe 2 - forside


Gjennom arbeid med prosjektet i LAA325 – planlegging og utforming av gater og byrom har gruppen utarbeidet et utfyllende mulighetsstudie for hvordan sjøfronten med omegn i Kirkenes kan utformes. Vi er sikre på at tiltakene, både de umiddelbare og langsiktige, vil gagne og revitalisere et sted med stort potensiale. Befaringene på vinter og sommer bidro til verdifull innsikt og informasjon som har blitt benyttet gjennom hele prosessen.

Det kom tidlig frem et ønske om å utforme en helhetlig strekning langs sjøfronten med tilhørende arealer som tilgjengeliggjør en mer aktiv bruk av Havneruten. Det viktigste for å få et vellykket anlegg er at publikum skal ta det i bruk Via mye analysearbeid, diskusjoner, skissering samt idémyldring har gruppen landet på et forslag som oppfyller behovene og løser utfordringene Kirkenes står ovenfor. I tillegg vil Havneruten legge premissene for videre byutvikling i Kirkenes som styrker sentrum og regionen som en helhet.

Arbeidet har vært utfordrende og gruppen har hatt mange grundige diskusjoner før vi har landet på de endelige løsningene. Det har vist seg å være noen utfordringer knyttet til gjennomføringen av grepene i konseptplanen. For å bøte på dette har vi introdusert strategier og virkemidler som kan benyttes for å sannsynliggjøre de grepene som presentert. Prosessen har også vært givende og lærerik og har økt vår bevissthet for hvordan en kan planlegge gode gater og byrom som tar hensyn til de lokale behovene. Vi håper at dette mulighetsstudiet kan være en inspirasjon til hvordan havnefronten i Kirkenes kan utformes i fremtiden.


Gruppe 2: Lars Røstad, Lars Petter Heransen, Christina Martinsen, Beate Beheim og Vårin Huser
Print